شوخی عمو پورنگ و پاسخ جالب علی کریمی
کیهان ورزشی-
{$sepehr_media_25477_600_500}