فوتبال پایه/ گزارش تصویری از مسابقات امیدهای تهران
کیهان ورزشی-

گزارش تصویری از دیدار امیدهای عقاب نهاجا و پیروان حجازی که به تساوی یک-یک انجامید:

عکس‌ها از مهدی گرویی

فوتبال پایه/ گزارش تصویری از مسابقات امیدهای تهرانفوتبال پایه/ گزارش تصویری از مسابقات امیدهای تهرانفوتبال پایه/ گزارش تصویری از مسابقات امیدهای تهرانفوتبال پایه/ گزارش تصویری از مسابقات امیدهای تهرانفوتبال پایه/ گزارش تصویری از مسابقات امیدهای تهران