ستاره فوتبال و تنیس روی میز
کیهان ورزشی-

هادی نراقی بازیکن اسبق فوتبال ایران در سال 1352 و در بازی تنیس روی میز.