«اصغرمدیر» و «سهراب»
کیهان ورزشی-

علی اصغر مدیرروستا(راست) کاپیتان پیکان در کنار سهراب بختیاری زاده کاپیتان تیم ملی در دیدار دوستانه دو تیم در سال 1380.